Saturday, 9 April 2011

Bráníme se exekucím. Část 1: Jasné případy

Pokud jste se rozhodli, že to tak nenecháte, musíte si především uvědomit, že se za svoje práva budete muset zasadit sami. Nikdo to za vás neudělá. Neudělá to za vás exekutor, soud ani policie. Pokud jste klienty DAS, máte jistou šanci, že to za vás udělají oni - ale na 100% se na to nespoléhejte.

Předně si musíte promyslet, co se vlastně stalo a jestli jste sami někde neudělali chybu.
Rozhodně nestačí někam jít a křičet, že jste nic nedlužili nebo že někdo zfalšoval váš podpis na pokutě nebo že nevíte, proč máte platit exekutorovi 50 tisíc za to, že zkopíroval 1 papír a vyplnil v něm vaše jméno.
Musíte hlavně porozumět své situaci, zorientovat se v ní, a sami najít způsob obrany. To udělejte i v případě, že se budete obracet na právníka. Pokud sami nebudete rozumět své právní situaci, právník vás pak může tahat za nos a vytáhnout z vás např. i peníze za beznadějné žaloby.

Obranu lze vést po třech liniích:
I. Exekuční titul je špatně - tj. exekuce je vedena kvůli dluhu, který jste už dávno zaplatili, nebo dokážete zpochybnit původní doklad o vašem dluhu (např. pokutový blok)
II. Exekuční titul vám nebyl správně doručen - např. měli jste datovou schránku a exekuční titul vám byl doručen poštou na adresu, na které se nezdržujete
III. Exekutor porušil svoje povinnosti nebo se vás pokouší šikanovat - těmito případy se bude podrobněji zabývat další část tohoto návodu

Bod (II) je nejdůležitější. Protože pokud vám byl exekuční titul správně doručen, ale vy jste si ho vlastní vinou nevyzvedli, ztěžuje to významně vaši pozici v bodě (I). Český právní systém vám totiž v některých případech bude odepírat možnost obrany proti neoprávněné exekuci, s tím, že jste si měli vyzvednout exekuční titul, a když jste si ho nevyzvedli, máte smůlu. Lze s tím bojovat, ale není to snadné.

Důležitá poznámka:
Vymáhání dluhů má vždy 2 fáze. První je tzv. nalézací řízení, v kterém obecný soud rozhoduje o tom, zda pohledávka, kterou vůči vám někdo uplatňuje, je oprávněná. Výstupem z tohoto nalézacího řízení by měl být platební příkaz, který vám soud doručí, ať už do datové schránky, nebo na adresu, kterou máte v CEO (centrální evidence obyvatelstva), nebo na trvalé bydliště.

Pokud obdržíte platební příkaz, máte šanci bránit se proti pohledávkám, které jsou neoprávněné nebo napadnutelné.
Druhou fází je exekuční řízení. K tomu dojde až tehdy, pokud vám někdo z nějakého důvodu nedoručil platební příkaz, anebo vám ho doručil a vy jste na něj nereagovali. Tady je už šance na obranu menší, a také vymáhaná částka je obvykle větší o náklady exekuce a odměnu exekutora. Nicméně, v mnoha případech máte stále ještě šanci.

Tato první část shrnuje jasné případy, kdy je cesta jaksi už prošlapaná a víme, že tato obrana skutečně funguje. Prozatím podáváme jen orientační návody, ale doufejme, že brzy budeme schopni publikovat i vzory právních dokumentů, abyste, pokud se chcete bránit, nemuseli kvůli každému kusu papíru za právníkem.

1. Už jste zaplatili a můžete to doložit. Toto je nejjednodušší případ. Podáte odvolání proti exekuci (pokud jste ve lhůtě pro odvolání) anebo návrh na zastavení exekuce podle § 268, odst. 1, písm. g) a současně návrh na odložení exekuce do rozhodnutí o zastavení. Doklady o zaplacení přiložíte k žádosti o zastavení jako důkaz. Soud exekuci zastaví a náklady dá k zaplacení oprávněnému, který nedodržel potřebnou míru procesní opatrnosti. Situace může být komplikovaná tím, že (např.) jste dluh zaplatili DP, ale žalobu na vás podala vymahačská firma. To by nemělo vadit, v návrhu na zastavení prostě poukážete na to, že vymahačská firma se měla, v rámci procesní opatrnosti, před podáním žaloby dotázat DP, zda už dluh není zaplacený.

2. Podkladem pro exekuční titul byl zfalšovaný dokument. Můžete se bránit, ale pouze pokud prokážete, pokud prokážete, že vám exekuční titul nebyl správně doručen. Postupuje podle bodu (5), (6) nebo (7), exekuce bude zastavena a další je na oprávněném. Nyní je třeba si hlídat, aby vám platební příkaz byl doručen správně. Pak prokážete soudu, že původní dokument (např. pokutový blok) je zfalšovaný, doložíte ztracenou občanku apod. Soud žalobu zamítne a "oprávněný" platí výlohy soudního řízení, právního zastoupení i zastavené exekuce. Pokud byl podkladem pro exekuční titul zfalšovaný dokument a vám se nepodaří prokázat, že vám exekuční titul nebyl správně doručen, český justiční systém vám spravedlnost odepře.

3. Podkladem pro exekuční titul byl promlčený dluh. Můžete se bránit, ale pouze pokud prokážete, pokud prokážete, že vám exekuční titul nebyl správně doručen. Postupuje podle bodu (5), (6) nebo (7), exekuce bude zastavena a další je na oprávněném. Nyní je třeba si hlídat, aby vám platební příkaz byl doručen správně. Pak prokážete soudu, že původní dluh (např. pokuta za přestupek, dluh ze zdravotního pojištění apod.) jsou promlčené. Pak prokážete soudu, že původní dokument (např. pokutový blok) je zfalšovaný, doložíte ztracenou občanku apod. Soud žalobu zamítne a "oprávněný" platí výlohy soudního řízení, právního zastoupení i zastavené exekuce. Pokud byl podkladem pro exekuční titul zfalšovaný dokument a vám se nepodaří prokázat, že vám exekuční titul nebyl správně doručen, český justiční systém vám možnost obrany promlčením odepře. Pozn.: Promlčecí doba u zdravotního pojištění je 10 let, u přestupku (např. jízda načerno) 1 rok, ale to jsou lhůty mezi vyměřením částky a předáním soudu. Od předání soudu do exekuce může uplynout dalších 10 let.

4. Podkladem pro exekuční titul byl dokument, který lze jakkoli zpochybnit. Typickým případem jsou opět pokuty, DP velmi často skartují pokutové bloky hned po proběhnutí soudního řízení. Můžete se bránit, ale pouze pokud prokážete, pokud prokážete, že vám exekuční titul nebyl správně doručen. Postupuje podle bodu (5), (6) nebo (7), exekuce bude zastavena a další je na oprávněném. Nyní je třeba si hlídat, aby vám platební příkaz byl doručen správně. Pak u soudu zpochybníte podkladový dokument, oprávněný (např. DP) už nebude schopen dodat originál, soud žalobu zamítne a "oprávněný" platí výlohy soudního řízení, právního zastoupení i zastavené exekuce. Pokud byl podkladem pro exekuční titul zfalšovaný dokument a vám se nepodaří prokázat, že vám exekuční titul nebyl správně doručen, český justiční systém vám možnost obrany odepře.

5. Měli jste datovou schránku, ale exekuční titul vám byl doručen jinam. (Pokud byl exekuční titul správný, tato obrana nemá mnoho smyslu. Budete muset stejně zaplatit minimálně původní částku, soudní výlohy a náklady na právní zastoupení oprávněného. Maximálně můžete podat žalobu na stát o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. Máte šanci vyhrát, ale exekuci budete muset zaplatit i tak. Pokud pak vyhrajete žalobu pro nesprávný úřední postup, můžete dosáhnout toho, že stát vám pak exekuční náklady vrátí.) Pokud byl exekuční titul nesprávný (bod (2), (3), (4), příp. (5)), podáte odvolání proti exekuci (pokud jste ve lhůtě pro odvolání) anebo návrh na zastavení exekuce podle § 268, odst. 1, písm. a) (jde o to, že exekuční titul, pokud nebyl správně doručen, není platný), doložíte, že jste měli datovou schránku a že doručení neproběhlo do datové schránky. Současně podáte návrh na odložení exekuce do rozhodnutí o zastavení. Další kroky jsou na oprávněném, pokud bude chtít dále vymáhat, musí zajistit znovuproběhnutí nalézacího řízení. (Toto je důvod, proč se nepokoušet o podobnou obranu, pokud byl exekuční titul správný - budete muset zaplatit náklady i tohoto znovuproběhnutí.)

6. Nahlásili jste do CEO svoji korespondenční adresu, ale exekuční titul vám byl doručen jinam. Platí totéž, co v bodě (5), doložte, že jste nahlásili adresu do CEO a že doručení proběhlo na jinou adresu.

7. Exekuční tituly vám byly doručovány před 1.7.2009 na jinou adresu, než na které jste se zdržovali. Platí totéž, co v bodě (5), doložte, kde jste se zdržovali a kam mělo být doručeno. Vzhledem k tomu, že před 1.7.2009 byla odpovědnost za doručování na doručiteli a nikoli na adresátovi, pokud doložíte např. to, že zásilku převzala třetí osoba, mělo by to stačit na zastavení exekuce a otevření nalézacího řízení.