Thursday, 19 May 2011

Bráníme se exekucím. Část 2 - Zneužívání práva

Tato část se zabývá případy tzv. zneužívání práva. Ke zneužití práva dochází tehdy, je-li určitá zákonná norma použita jinak než v souladu se svým původním účelem, a to tak, aby kdosi dosáhl svého obohacení nebo jiné výhody pro sebe.

V případě exekucí jde takřka vždy o to, že exekuce, jakožto právní institut určený k vymožení pohledávky, kterou se dlužník zdráhá nebo odmítá uhradit dobrovolně, je použita nikoli primárně proto, aby byl vymožen určitý dluh, ale proto, aby bylo dosaženo zisku, a to buď zisku exekutora, nebo zisku právníka, který dluh vymáhá v nalézacím řízení, anebo, a to je patrně nejčastější, aby oprávněný získal podíl či provizi ze zisku exekutora.
O tom, že poslední věta není pouhou spekulací, svědčí např. tento článek;toto vede k velmi nebezpečné situaci, kdy exekutoři mají natolik eminentní zájem na nárůstu provádění exekucí, že dokonce motivují oprávněné, aby raději postupovali pohledávky k exekucím než aby je řešili smírně.

Zákaz neužití práva je explicitně zakotven v Listině základních práv, zákon č. 2/1993 Sb, čl. 4(4), cit.: "Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena." Bohužel český justiční systém zatím v běžné exekuční praxi toto zneužívání nedokázal rozpoznat.

Teď k jednotlivým případům:

1. Je proti vám vedena exekuce pro směšně nízkou částku. Tento případ, byť se z hlediska přirozeného pojetí práva jeví být jasný, je v českém právním systém formulovatelný jen obtížně. Především je třeba poukázat na to, že si nelze rozumně představit důvod, pro který byste se zdráhali tuto směšně nízkou částku zaplatit, a tedy že exekuce je nepochybně vedena nikoli kvůli původnímu dluhu, ale kvůli tomu, aby exekutor či někdo jiný dosáhl svého zisku. Toto je zneužití práva dle definice. Dále je třeba se odvolat na princip přiměřenosti práva a argumentovat, že zásah do vašich majetkových práv je neúměrný původní částce - uveďte např. nález Ústavního soudu II. ÚS 808/10, cit: "Z principu proporcionality vyplývá nezbytnost minimalizace legitimního zásahu do základních práv účastníků řízení, kterým nesmí být vedením řízení způsobena větší než zcela nezbytná újma. Soudy, ale i jiné orgány veřejné moci, proto musí volit taková řešení, která by minimalizovala zásah do základních práv účastníků řízení." Podejte odvolání proti exekuci, případně návrh na zastavení exekuce, v obou případech k exekučnímu soudu. Je možné, že budete muset využít i další opravné prostředky.

2.  Exekutor vám naúčtoval nesmyslně vysoké náklady. Odvoláte se proti nákladům exekuce (k příslušnému krajskému soudu), namítnete, že jde o typové úkony a navrhnete, aby náklady exekuce byly stanoveny minimální částkou. V případě, že exekutor po vás vymáhá náklady ještě před započetím exekuce, doplníte návrh, aby v případě, že vám nebude vyhověno, byla posuzována vaše žádost jako stížnost na podjatost exekutora, neboť není jasné, za jakou činnost si tyto náklady účtuje, když exekuce ještě nezačala, a je tedy podezření, že exekutor, ač je - jakožto orgán státní moci - vázán nestranností, sleduje pouze svůj majetkový zájem. Tedy jde opět o zneužití práva, byť nikoli přímé, ale jaksi "participační". Dobrá zpráva je, že odvolání vůči výši nákladů exekuce již krajské soudy obvykle posuzují rozumně.

3. Exekutor nespojil vašich několik exekucí. Navrhnete exekutorovi spojení exekucí, současně podáte žádost o spojení exekucí i k exekučnímu soudu, s odvoláním např. na nález Ústavního soudu II. ÚS 808/10. Pokud jste ve lhůtě pro návrh na změnu exekutora pro jeho podjatost, doplníte návrh, aby v případě, že vám nebude vyhověno, byla posuzována vaše žádost jako stížnost na podjatost exekutora, uvedete podezření, že exekutor se na vás chce obohatit nad míru nutnou k vymožení práva. Dále se lze odvolat ke krajskému soudu proti výši exekučních nákladů, s poukazem na to, že v případě, že by došlo ke spojení exekucí, by náklady byly nižší, a že tedy nebyla dodržena zásada minimalizace zásahu do vašich majetkových práv. Lze také podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního zákona, kterého se exekutor dopustil tím, že nedodržel svoji zákonnou povinnost zohlednit hospodárnost řízení a minimalizaci zásahu do majetkových práv občana (exekutor je samozřejmě také vázán judikatorou ÚS) se zjevným úmyslem opatřit tím sobě značný prospěch, plynoucí z nespojení exekucí a tím inkasování zvláštní odměny za každou z nich. Upozorněte exekutora na ustanovení § 329, odst. 4 "Příprava je trestná."

4. Exekutor vám dodal exekuční příkaz s nedostatečným poučením. Exekutoři velmi rádi doručují exekuční příkazy s poučením ve stylu: "Proti exekučnímu příkazu neexistuje opravný prostředek." To je samozřejmě hrubá dezinformace, proti exekuci existuje celá řada opravných prostředků, ale exekutor patrně uznal za vhodné pokusit se vás zastrašit. V takovém případě namítněte podjatost exekutora, a žádost zdůvodnit podezřením, že se nesprávným poučením na vás chtěl obohatit. Lze také podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního zákona, kterého se exekutor dopustil tím, že nedodržel svoji zákonnou povinnost zohlednit hospodárnost řízení a minimalizaci zásahu do majetkových práv občana se zjevným úmyslem opatřit tím sobě značný prospěch, dále pro trestný čin podle § 250 trestního zákona, kterého se exekutor dopustil tím, že vás uvedl v omyl zatajením možností obrany proti exekučnímu případu, a to se zjevným úmyslem vás od této obrany odradit a tím opatřit sobě zisk z exekuce.

2 comments:

  1. Velmi bych doporučil půjčovací služby pan pedro každé osobě, která potřebuje finanční pomoc, a udrží vás na vrcholu vysokých adresářů pro jakékoli další potřeby. Ještě jednou chválím sebe a své zaměstnance za mimořádný servis a zákaznický servis, protože to je pro vaši společnost velkým přínosem a příjemným zážitkem pro dlužníky, jako jsem já. přeji vám do budoucna vše nejlepší.mr, pedro je nejlepší způsob, jak získat snadnou půjčku, zde je jejich e-mail .. pedroloanss@gmail.com děkuji za pomoc s půjčením ještě jednou v mém upřímném srdci, jsem navždy vděčný.

    ReplyDelete
  2. Přesně pro takové případy se vyplatí mít po ruce zkušeného právníka – já třeba takové věci řešila s firmou zde. Člověk potřebuje znát svoje práva, jinak může ošklivě naletět. A bránit se v takových situacích rozhodně stojí za to. :)

    ReplyDelete