Thursday, 19 May 2011

Bráníme se exekucím. Část 2 - Zneužívání práva

Tato část se zabývá případy tzv. zneužívání práva. Ke zneužití práva dochází tehdy, je-li určitá zákonná norma použita jinak než v souladu se svým původním účelem, a to tak, aby kdosi dosáhl svého obohacení nebo jiné výhody pro sebe.

V případě exekucí jde takřka vždy o to, že exekuce, jakožto právní institut určený k vymožení pohledávky, kterou se dlužník zdráhá nebo odmítá uhradit dobrovolně, je použita nikoli primárně proto, aby byl vymožen určitý dluh, ale proto, aby bylo dosaženo zisku, a to buď zisku exekutora, nebo zisku právníka, který dluh vymáhá v nalézacím řízení, anebo, a to je patrně nejčastější, aby oprávněný získal podíl či provizi ze zisku exekutora.
O tom, že poslední věta není pouhou spekulací, svědčí např. tento článek;toto vede k velmi nebezpečné situaci, kdy exekutoři mají natolik eminentní zájem na nárůstu provádění exekucí, že dokonce motivují oprávněné, aby raději postupovali pohledávky k exekucím než aby je řešili smírně.

Zákaz neužití práva je explicitně zakotven v Listině základních práv, zákon č. 2/1993 Sb, čl. 4(4), cit.: "Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena." Bohužel český justiční systém zatím v běžné exekuční praxi toto zneužívání nedokázal rozpoznat.

Teď k jednotlivým případům:

1. Je proti vám vedena exekuce pro směšně nízkou částku. Tento případ, byť se z hlediska přirozeného pojetí práva jeví být jasný, je v českém právním systém formulovatelný jen obtížně. Především je třeba poukázat na to, že si nelze rozumně představit důvod, pro který byste se zdráhali tuto směšně nízkou částku zaplatit, a tedy že exekuce je nepochybně vedena nikoli kvůli původnímu dluhu, ale kvůli tomu, aby exekutor či někdo jiný dosáhl svého zisku. Toto je zneužití práva dle definice. Dále je třeba se odvolat na princip přiměřenosti práva a argumentovat, že zásah do vašich majetkových práv je neúměrný původní částce - uveďte např. nález Ústavního soudu II. ÚS 808/10, cit: "Z principu proporcionality vyplývá nezbytnost minimalizace legitimního zásahu do základních práv účastníků řízení, kterým nesmí být vedením řízení způsobena větší než zcela nezbytná újma. Soudy, ale i jiné orgány veřejné moci, proto musí volit taková řešení, která by minimalizovala zásah do základních práv účastníků řízení." Podejte odvolání proti exekuci, případně návrh na zastavení exekuce, v obou případech k exekučnímu soudu. Je možné, že budete muset využít i další opravné prostředky.

2.  Exekutor vám naúčtoval nesmyslně vysoké náklady. Odvoláte se proti nákladům exekuce (k příslušnému krajskému soudu), namítnete, že jde o typové úkony a navrhnete, aby náklady exekuce byly stanoveny minimální částkou. V případě, že exekutor po vás vymáhá náklady ještě před započetím exekuce, doplníte návrh, aby v případě, že vám nebude vyhověno, byla posuzována vaše žádost jako stížnost na podjatost exekutora, neboť není jasné, za jakou činnost si tyto náklady účtuje, když exekuce ještě nezačala, a je tedy podezření, že exekutor, ač je - jakožto orgán státní moci - vázán nestranností, sleduje pouze svůj majetkový zájem. Tedy jde opět o zneužití práva, byť nikoli přímé, ale jaksi "participační". Dobrá zpráva je, že odvolání vůči výši nákladů exekuce již krajské soudy obvykle posuzují rozumně.

3. Exekutor nespojil vašich několik exekucí. Navrhnete exekutorovi spojení exekucí, současně podáte žádost o spojení exekucí i k exekučnímu soudu, s odvoláním např. na nález Ústavního soudu II. ÚS 808/10. Pokud jste ve lhůtě pro návrh na změnu exekutora pro jeho podjatost, doplníte návrh, aby v případě, že vám nebude vyhověno, byla posuzována vaše žádost jako stížnost na podjatost exekutora, uvedete podezření, že exekutor se na vás chce obohatit nad míru nutnou k vymožení práva. Dále se lze odvolat ke krajskému soudu proti výši exekučních nákladů, s poukazem na to, že v případě, že by došlo ke spojení exekucí, by náklady byly nižší, a že tedy nebyla dodržena zásada minimalizace zásahu do vašich majetkových práv. Lze také podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního zákona, kterého se exekutor dopustil tím, že nedodržel svoji zákonnou povinnost zohlednit hospodárnost řízení a minimalizaci zásahu do majetkových práv občana (exekutor je samozřejmě také vázán judikatorou ÚS) se zjevným úmyslem opatřit tím sobě značný prospěch, plynoucí z nespojení exekucí a tím inkasování zvláštní odměny za každou z nich. Upozorněte exekutora na ustanovení § 329, odst. 4 "Příprava je trestná."

4. Exekutor vám dodal exekuční příkaz s nedostatečným poučením. Exekutoři velmi rádi doručují exekuční příkazy s poučením ve stylu: "Proti exekučnímu příkazu neexistuje opravný prostředek." To je samozřejmě hrubá dezinformace, proti exekuci existuje celá řada opravných prostředků, ale exekutor patrně uznal za vhodné pokusit se vás zastrašit. V takovém případě namítněte podjatost exekutora, a žádost zdůvodnit podezřením, že se nesprávným poučením na vás chtěl obohatit. Lze také podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního zákona, kterého se exekutor dopustil tím, že nedodržel svoji zákonnou povinnost zohlednit hospodárnost řízení a minimalizaci zásahu do majetkových práv občana se zjevným úmyslem opatřit tím sobě značný prospěch, dále pro trestný čin podle § 250 trestního zákona, kterého se exekutor dopustil tím, že vás uvedl v omyl zatajením možností obrany proti exekučnímu případu, a to se zjevným úmyslem vás od této obrany odradit a tím opatřit sobě zisk z exekuce.

Saturday, 9 April 2011

Bráníme se exekucím. Část 1: Jasné případy

Pokud jste se rozhodli, že to tak nenecháte, musíte si především uvědomit, že se za svoje práva budete muset zasadit sami. Nikdo to za vás neudělá. Neudělá to za vás exekutor, soud ani policie. Pokud jste klienty DAS, máte jistou šanci, že to za vás udělají oni - ale na 100% se na to nespoléhejte.

Předně si musíte promyslet, co se vlastně stalo a jestli jste sami někde neudělali chybu.
Rozhodně nestačí někam jít a křičet, že jste nic nedlužili nebo že někdo zfalšoval váš podpis na pokutě nebo že nevíte, proč máte platit exekutorovi 50 tisíc za to, že zkopíroval 1 papír a vyplnil v něm vaše jméno.
Musíte hlavně porozumět své situaci, zorientovat se v ní, a sami najít způsob obrany. To udělejte i v případě, že se budete obracet na právníka. Pokud sami nebudete rozumět své právní situaci, právník vás pak může tahat za nos a vytáhnout z vás např. i peníze za beznadějné žaloby.

Obranu lze vést po třech liniích:
I. Exekuční titul je špatně - tj. exekuce je vedena kvůli dluhu, který jste už dávno zaplatili, nebo dokážete zpochybnit původní doklad o vašem dluhu (např. pokutový blok)
II. Exekuční titul vám nebyl správně doručen - např. měli jste datovou schránku a exekuční titul vám byl doručen poštou na adresu, na které se nezdržujete
III. Exekutor porušil svoje povinnosti nebo se vás pokouší šikanovat - těmito případy se bude podrobněji zabývat další část tohoto návodu

Bod (II) je nejdůležitější. Protože pokud vám byl exekuční titul správně doručen, ale vy jste si ho vlastní vinou nevyzvedli, ztěžuje to významně vaši pozici v bodě (I). Český právní systém vám totiž v některých případech bude odepírat možnost obrany proti neoprávněné exekuci, s tím, že jste si měli vyzvednout exekuční titul, a když jste si ho nevyzvedli, máte smůlu. Lze s tím bojovat, ale není to snadné.

Důležitá poznámka:
Vymáhání dluhů má vždy 2 fáze. První je tzv. nalézací řízení, v kterém obecný soud rozhoduje o tom, zda pohledávka, kterou vůči vám někdo uplatňuje, je oprávněná. Výstupem z tohoto nalézacího řízení by měl být platební příkaz, který vám soud doručí, ať už do datové schránky, nebo na adresu, kterou máte v CEO (centrální evidence obyvatelstva), nebo na trvalé bydliště.

Pokud obdržíte platební příkaz, máte šanci bránit se proti pohledávkám, které jsou neoprávněné nebo napadnutelné.
Druhou fází je exekuční řízení. K tomu dojde až tehdy, pokud vám někdo z nějakého důvodu nedoručil platební příkaz, anebo vám ho doručil a vy jste na něj nereagovali. Tady je už šance na obranu menší, a také vymáhaná částka je obvykle větší o náklady exekuce a odměnu exekutora. Nicméně, v mnoha případech máte stále ještě šanci.

Tato první část shrnuje jasné případy, kdy je cesta jaksi už prošlapaná a víme, že tato obrana skutečně funguje. Prozatím podáváme jen orientační návody, ale doufejme, že brzy budeme schopni publikovat i vzory právních dokumentů, abyste, pokud se chcete bránit, nemuseli kvůli každému kusu papíru za právníkem.

1. Už jste zaplatili a můžete to doložit. Toto je nejjednodušší případ. Podáte odvolání proti exekuci (pokud jste ve lhůtě pro odvolání) anebo návrh na zastavení exekuce podle § 268, odst. 1, písm. g) a současně návrh na odložení exekuce do rozhodnutí o zastavení. Doklady o zaplacení přiložíte k žádosti o zastavení jako důkaz. Soud exekuci zastaví a náklady dá k zaplacení oprávněnému, který nedodržel potřebnou míru procesní opatrnosti. Situace může být komplikovaná tím, že (např.) jste dluh zaplatili DP, ale žalobu na vás podala vymahačská firma. To by nemělo vadit, v návrhu na zastavení prostě poukážete na to, že vymahačská firma se měla, v rámci procesní opatrnosti, před podáním žaloby dotázat DP, zda už dluh není zaplacený.

2. Podkladem pro exekuční titul byl zfalšovaný dokument. Můžete se bránit, ale pouze pokud prokážete, pokud prokážete, že vám exekuční titul nebyl správně doručen. Postupuje podle bodu (5), (6) nebo (7), exekuce bude zastavena a další je na oprávněném. Nyní je třeba si hlídat, aby vám platební příkaz byl doručen správně. Pak prokážete soudu, že původní dokument (např. pokutový blok) je zfalšovaný, doložíte ztracenou občanku apod. Soud žalobu zamítne a "oprávněný" platí výlohy soudního řízení, právního zastoupení i zastavené exekuce. Pokud byl podkladem pro exekuční titul zfalšovaný dokument a vám se nepodaří prokázat, že vám exekuční titul nebyl správně doručen, český justiční systém vám spravedlnost odepře.

3. Podkladem pro exekuční titul byl promlčený dluh. Můžete se bránit, ale pouze pokud prokážete, pokud prokážete, že vám exekuční titul nebyl správně doručen. Postupuje podle bodu (5), (6) nebo (7), exekuce bude zastavena a další je na oprávněném. Nyní je třeba si hlídat, aby vám platební příkaz byl doručen správně. Pak prokážete soudu, že původní dluh (např. pokuta za přestupek, dluh ze zdravotního pojištění apod.) jsou promlčené. Pak prokážete soudu, že původní dokument (např. pokutový blok) je zfalšovaný, doložíte ztracenou občanku apod. Soud žalobu zamítne a "oprávněný" platí výlohy soudního řízení, právního zastoupení i zastavené exekuce. Pokud byl podkladem pro exekuční titul zfalšovaný dokument a vám se nepodaří prokázat, že vám exekuční titul nebyl správně doručen, český justiční systém vám možnost obrany promlčením odepře. Pozn.: Promlčecí doba u zdravotního pojištění je 10 let, u přestupku (např. jízda načerno) 1 rok, ale to jsou lhůty mezi vyměřením částky a předáním soudu. Od předání soudu do exekuce může uplynout dalších 10 let.

4. Podkladem pro exekuční titul byl dokument, který lze jakkoli zpochybnit. Typickým případem jsou opět pokuty, DP velmi často skartují pokutové bloky hned po proběhnutí soudního řízení. Můžete se bránit, ale pouze pokud prokážete, pokud prokážete, že vám exekuční titul nebyl správně doručen. Postupuje podle bodu (5), (6) nebo (7), exekuce bude zastavena a další je na oprávněném. Nyní je třeba si hlídat, aby vám platební příkaz byl doručen správně. Pak u soudu zpochybníte podkladový dokument, oprávněný (např. DP) už nebude schopen dodat originál, soud žalobu zamítne a "oprávněný" platí výlohy soudního řízení, právního zastoupení i zastavené exekuce. Pokud byl podkladem pro exekuční titul zfalšovaný dokument a vám se nepodaří prokázat, že vám exekuční titul nebyl správně doručen, český justiční systém vám možnost obrany odepře.

5. Měli jste datovou schránku, ale exekuční titul vám byl doručen jinam. (Pokud byl exekuční titul správný, tato obrana nemá mnoho smyslu. Budete muset stejně zaplatit minimálně původní částku, soudní výlohy a náklady na právní zastoupení oprávněného. Maximálně můžete podat žalobu na stát o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. Máte šanci vyhrát, ale exekuci budete muset zaplatit i tak. Pokud pak vyhrajete žalobu pro nesprávný úřední postup, můžete dosáhnout toho, že stát vám pak exekuční náklady vrátí.) Pokud byl exekuční titul nesprávný (bod (2), (3), (4), příp. (5)), podáte odvolání proti exekuci (pokud jste ve lhůtě pro odvolání) anebo návrh na zastavení exekuce podle § 268, odst. 1, písm. a) (jde o to, že exekuční titul, pokud nebyl správně doručen, není platný), doložíte, že jste měli datovou schránku a že doručení neproběhlo do datové schránky. Současně podáte návrh na odložení exekuce do rozhodnutí o zastavení. Další kroky jsou na oprávněném, pokud bude chtít dále vymáhat, musí zajistit znovuproběhnutí nalézacího řízení. (Toto je důvod, proč se nepokoušet o podobnou obranu, pokud byl exekuční titul správný - budete muset zaplatit náklady i tohoto znovuproběhnutí.)

6. Nahlásili jste do CEO svoji korespondenční adresu, ale exekuční titul vám byl doručen jinam. Platí totéž, co v bodě (5), doložte, že jste nahlásili adresu do CEO a že doručení proběhlo na jinou adresu.

7. Exekuční tituly vám byly doručovány před 1.7.2009 na jinou adresu, než na které jste se zdržovali. Platí totéž, co v bodě (5), doložte, kde jste se zdržovali a kam mělo být doručeno. Vzhledem k tomu, že před 1.7.2009 byla odpovědnost za doručování na doručiteli a nikoli na adresátovi, pokud doložíte např. to, že zásilku převzala třetí osoba, mělo by to stačit na zastavení exekuce a otevření nalézacího řízení.

Sunday, 27 February 2011

Jak žít v Exekustánu. Část 2 - "už je to tady"

Něco se pokazilo a jednoho dne máte ve schránce dopis od exekutora, nebo vám mzdová účetní v práci řekne, že máte srážky z výplaty, nebo vám z banky dají vědět, že museli zmrazit váš účet, nebo chcete prodat dům a zjistíte, že vaše vlastnická práva k němu byla zablokována.

Nejčastější jsou ty první dva případy.
Ať tak či onak, obvykle to bude vypadat tak, že jste někde dlužili 100 korun a nyní máte zaplatit 19 tisíc. Nebo třeba 65 tisíc. Podle toho, jak hodný nebo zlý je exekutor, kterému vaše záležitost spadla na stůl.
Možná si vzpomenete na to, že vás před deseti lety revizor chytil za ruku zrovna ve chvíli, kdy jste si chtěli cvaknout lístek. Zdálo se vám to nespravedlivé, tak jste si řekli, že tu pokutu nezaplatíte.
Možná jste skutečně jeli načerno.
Možná jste ztratili občanku, někdo ji sebral, jel načerno tramvají a když ho chytil revizor, prokázal se tou vaší občankou. Revizorovi je jedno, kdo pokutu nakonec zaplatí.
Možná jste jednou jeli načerno, chytil vás revizor a na vaše osobní údaje napsat 8 dalších pokut.
Možná jste měli auto na leasing a leasingová společnost vám "zapomněla" poslat složenkú na poslední splátku. Schovala si ji, nechala ji deset let bobtnat o úroky, a pak to předhodila exekutorovi.
Možná jste se stěhovali a poslední vyúčtování za plyn vám přišlo na starou adresu, kde to příští nájemník hodil do koše.
Možná jste dostali účet za plyn na 749 Kč 15 haléřů a poslali jste jen 749 Kč. Na těch 15 haléřů vám teď přišla exekuce - a zaplatíte třeba 70 tisíc.

Nejhorší je vždycky ten první šok - šok z toho, že kvůli pár korunám musíte zaplatit tolik.
Že kvůli pár korunám letos ani příští rok nevezmete děti k moři.
Nebo že kvůli pár korunám budete ještě několik let jezdit v té staré felicii.
Nebo že kvůli pár korunám si příštích několik let nebudete moct koupit ani nové boty.

Ten šok je velice důležitý. Je součástí exekutorské taktiky. Má ve vás vyvolat pocit, že oni si mohou dovolit všechno a že jste proti nim bezmocní. Je to podobné jako "shock and awe" neboli "šok a hrůza" - metoda, kterou používají vojáci ve válce. Jde o to, vzbudit v protivníkovi takovou hrůzu, že se nezmůže na odpor.

Bude to podobné, jako když vám lékař sdělí, že umíráte na rakovinu.
Vaše psýché to bude zpracovávat v pěti fázích.
 • Popírání  - "to se mě vůbec netýká, exekutor nebo soud se plete, to není možné, já ne!"
 • Hněv  - "kdo za to může, kdo to na mě ušil, kdo se na tom tak hrozně obohatí?"
 • Smlouvání  - "třeba se to ještě podaří nějak odvrátit, když budu hodný, třeba mi ještě část odpustí"
 • Deprese -  zoufalství, pocit úplné porážky, bezedný smutek
 • Akceptace - přijetí exekuce jako nedílné součásti života v této "prosperující" společnosti a zároveň smíření se s tím, co se děje
Projděte si těmi pěti fázemi a pak otevřete oči a pohlédněte pravdě do očí.

Co teď?
S největší pravděpodobností to nakonec zaplatíte. Nemá cenu předstírat, že na to nemáte. Exekutor má vaše majetkové poměry zjištěny, ví, kolik máte na účtě, ví, kde máte chatu atd.
Nemá cenu psát srdceryvné odvolání, že máte 3 děti a že vaše žena je bez práce. Nikoho to nebude zajímat. Ani exekutora ani soud.
Nemá cenu psát exekutorovi nebo soudu nebo komukoli, odkazovat se na zdravý rozum a dokazovat jim, že platit 50 tisíc za stokorunový dluh je zcestné, že je to v rozporu s dobrými mravy atd. Nezajímá je to. (Ve skutečnosti je zajímá těch 50 tisíc, protože velká část z nich je jejich přímý zisk.)
Nezkoušejte to. Zkusily to tisíce lidí před vámi. Nestojí to za námahu.
Pravděpodobně to zaplatíte i v případě, že jste v právu. Proč? Protože se vám to celé hnusí tak, že to budete chtít mít co nejrychleji za sebou a zapomenout - vytěsnit to z hlavy. Nebo nevěříte právníkům, předpokládáte, že by z vás jenom vytáhli peníze a stejně by ničeho nedosáhli. (Přesně na to exekutoři spoléhají - proč neútočit a nebrat, když se nikdo nebrání?)
Nebo se o obranu pokusíte, ale česká justice vám odepře spravedlnost z procesních důvodů.

Co v žádném případě nedělat?
 1. Neobracejte se na žádnou firmu, která vám nabízí oddlužení.
 2. Nepůjčujte si peníze na vyplacení exekuce. Pokud nemáte na výběr, pak jedině od rodičů nebo dobrých přátel.
 3. Nevyhrožujte exekutorovi, nenadávejte mu. Nemá to cenu, je na to zvyklý, poslouchá to od rána do večera.
 4. Pokud se objeví u vás doma, nepolemizujte s ním. To, co přišlo k vám domů, je s největší pravděpodobností polovzdělaný primitiv opilý vlastní mocí nad vámi. Budete soptit zlostí, až se vám bude procházet po bytě jako pán a posmívat se vám, ale pokud se s ním budete prát, odskáčete si to vy.
 5. Pokud ten dluh způsobila vaše žena, která kdysi ztratila občanku, nebijte ji za to, neřvěte na ni, nevyhazujte ji z domova. Nejspíš je na tom teď psychicky ještě hůř než vy.
 6. Nečekejte, že najdete pochopení u přátel. Pokud se jim svěříte, řeknou vám, že jezdit na černo se přece jenom nemá, a přestanou se s vámi stýkat. Pochopte, oni nechtějí žít ve strachu, že se jim to stane také. Nechtějí, aby jim to pohled na vás připomínal. Nechtějí, aby jim vaše neštěstí kazilo radost ze života. Raději si řeknou, že si za to můžete sami, kdežto oni jsou poctiví a slušní a tedy se jim to nestane. Nebo si začnou myslet, že jste v minulém životě něco hodně podělali.
 7. Nemyslete si, že když se vám podaří doplatit vaši první exekuci, že to máte za sebou. Pokud jste zaplatili bez odporu a rychle, pro exekutora je to signál, že máte peníze, a tak vám při příští příležitosti v nákladech exekuce započítá pětkrát služební cestu do Olomouce.
 8. Nechoďte do bezplatné právní poradny, kterou zřídila Exekutorská komora. Právnické ucho, které tam bude sedět, je tam pouze proto, aby vám vysvětlilo, že odpor je marný a nezbývá vám, než zaplatit všechno do pětníku a strávit zbytek života ve třasu, kdy na vás zase něco vyletí.
Dobře, takže co tedy dělat?

 1. Smiřte se s tím, že váš život se na čas, na dlouho nebo navždy změní. (Nejhorší bude ten stres. Stres z toho, že kvůli jedné exekuci nezaplatíte plyn a přijde na vás další. Možná se z toho hned tak nevymotáte. Možná se z toho nevymotáte nikdy.)
 2. Najděte firmu nebo instituci (třeba DP), která na vás exekuci poslala, a zjistěte, zda jim nedlužíte ještě další částky. Pokud ano, zaplaťe je hned. Je možné, že už jsou na cestě další exekuce, pokud zaplatíte dříve, než dorazí, máte dobrou šanci, že se vám podaří ty další exekuce zastavit.
 3. Domluvte si splátkový kalendář. Obvykle to jde. Pro exekutora je to pohodlnější než zabavovat vaše staré auto a někde se ho snažit prodat.

Můžete se také zkusit bránit. O tom bude další část tohoto článku.

Saturday, 12 February 2011

Jak žít v Exekustánu. Část 1 - "zatím mě to nepotkalo"

Tento díl je nejdůležitější. Snažte se, aby Vás exekuce nepostihla. Pokud vás postihne, šance něco s tím udělat jsou minimální.
Pozor - k tomu, aby vás exekuce nepostihla, nestačí nikde nic nedlužit. Existují dluhy, o kterých nevíte.
Snažte se dodržovat tyto zásady:
 • Pokud jste někdy ztratili občanský průkaz nebo pokud jste někdy platili pokutu za jízdu načerno, dojděte si na DP a zjistěte, zda nemáte pokuty, okterých nevíte. Pokud ano, buď je zaplaťe a nechte si vystavit potvrzení o bezdlužnosti, nebo je rozporujte. Pokud pokuty nemáte, nechte si vystavit potvrzení o bezdlužnosti. Pokud nemáte OpenCard, dělejte to aspoň jednou do roka.
 • Kromě DP ve svém městě kontaktujte všechny ostatní DP v republice, zejména Brno, České Budějovice, Karlovy Vary, Chomutov, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové. Kontaktujte i firmy poskytující úvěry, dejme tomu Home Credit, protože někdo si mohl na váš ztracený občanský průkaz půjčit peníze. 
 • Bylo by také rozumné obrátit se na všechny okresní soudy a dotázat se, jestli proti vám není vedeno nějaké řízení o zaplacení pohledávky. A bylo by rozumné dělat to nejméně dvakrát do roka.
 • Pokud jste někdy měli od nějaké instituce nebo lichvářské společnosti půjčené peníze a splatili jste je, nechte si od nich vystavit potvrzení o bezdlužnosti.
 • Nejméně jednou do roka zatelefonujte do své plynárny a k dodavateli elektrické energie, a zjistěte, zda jim něco nedlužíte.
 • Pokud se stěhujete nebo pokud měníte plynárnu nebo dodavatele elektrické energie, nechte si od nich vystavit potvrzení o bezdlužnosti.
 • Pokud jste leželi v nemocnici, vzpomeňte si, jestli jste uhradili poplatky.
 • Pokud jste někdy pracovali u zaměstnavatele, u něhož si nejste 100% jistí, že za vás platil zdravotní pojištění, dojděte si na zdravotní pojišťovnu a zjistěte si, jestli něco nedlužíte.
 • Dojděte si na všechny zdravotní pojišťovny, u kterých jste byli kdy pojištěni, a nechte si vystavit potvrzení o bezdlužnosti.
 • Pokud měníte telekomunikačního operátora nebo pokud jste vypověděli smlouvu s telekomunikačním operátorem, nechte si vystavit potvrzení o bezdlužnosti.
 • Vzpomeňte si, jestli máte zaplacené všechny pokuty za parkování, které jste kdy dostali, a všechny pokuty za dopravní přestupky apod. Vzpomeňte si, jestli jste někdy neodmítli zaplatit správní poplatek za cokoli, protože vám připadal nespravedlivý. Vzpomeňte si, jestli nedlužíte za odvoz popelnic nebo za televizi. 
 • Pokud se nezdržujete v místě svého trvalého bydliště, zařiďte si, aby vám někdo přeposílal poštu nebo aby vás někdo alespoň informoval. Nebo si zařiďte přeposílání na poště. Pozor! Poště ale není co věřit. Vím o případech, kdy existuje podezření, že poštovní doručovatelé jsou domluveni s exekutory a soudní písemnosti záměrně nedoručují. Nejlepší je patrně zajít si na městský úřad a nahlásit jim adresu, na které se skutečně zdržujete. Nechte si o tom vystavit potvrzení. Oni by tu adresu měli zapsat do Centrální evidence obyvatelstva a soud by se na ni měl dotázat. Pokud městský úřad nebo soud pochybí, máte alespoň papír, že jste udělali, co bylo třeba.
 • Zařiďte si datovou schránku. Kontrolujte ji každých deset dní. Ještě lepší je zařídit si v ní upozornění na mail, který čtete denně. Dávejte pozor, pokud jedete na dovolenou delší než deset dnů. Nejlepší je požádat někoho, aby datovou schránku nebo mail kontroloval za vás a dal vám případně vědět.
 • Pokud máte staré rodiče, poučte je, aby za žádnou cenu nepodepisovali nic podomním obchodníkům. Často je navštěvujte, aby netrpěli přílišnou osamělostí, protože osamělí lidé jsou podomními obchodníky snadno ovlivnitelní. Dělejte to i v případě, že na své staré rodiče kašlete. Pokud jim exekutor kvůli nějaké splátce za nádobí sebere dům, tak ho nezdědíte.

Pokud toto všechno budete dodržovat, pořád ještě to neznamená, že jste před exekucí bezpeční. Takto pouze snížíte riziko na únosné minimum. Tento seznam nepokrývá všechno, jen ty nejčastější případy.

Připadá vám to jako hloupost? Není to hloupost. Exekutoři jsou podnikatelé. Každá exekuce pro ně znamená zisk. Pokud na vás vymáhají stokorunu, vydělají na tom minimálně 6500. Čím víc exekucí, tím větší vývar. Pochopte, že v některých městech se exekutoři znají osobně s manažery z plynáren, pojišťoven, dopravních podniků. Někde se znají s poštovními doručovateli. Každá pohledávka, kterou je možno proměnit v exekuci, se v exekuci promění. Každá upomínka nebo soudní rozhodnutí, které je možné doručit na jinou adresu, než bydlíte, se doručí na tu jinou adresu, aby bylo možno vyvolat exekuci. Každá pohledávka, kterou je možno rozdělit na dvě, pod jakoukoli záminkou, se rozdělí na dvě. Dvě pohledávky = dvě exekuce = 2 x min. 6500.

Hlavně nepodléhejte obecně oblíbeným omylům ohledně exekucí.
Jako například:
 • Exekuci si člověk zaslouží, dluhy se mají platit. - Ne. Obrovské množství exekucí je vedeno kvůli dluhům, o nichž dlužníci nemají ponětí nebo na ně zapomněli. Podívejte se po netu.
 • Týká se to jenom "socek" a "cikánů", co se zadluží a neplatí. - Ne. Ve skutečnosti jsou pro exekutory daleko zajímavější lidé střední vrstvy, kterým je co vzít.
 • Exekutoři jsou slušní. - Někteří. Někteří ne. Slušný exekutor vás kvůli stokoruně obere o 7000. Neslušný exekutor vás kvůli stokoruně obere o 60000.
 • Já jsem slušný a poctivý, nic se mi nestane. - Pustá iluze. Viz výše.
 • Mě se to nestane, stává se to těm druhým. - Ne. Je to stejné jako s rakovinou, stává se to těm druhým, ale jenom do toho dne, než se to stane vám.
 • To přece nemůžou! - Probuďte se. Samozřejmě, že můžou. V naprosté většině případů jednají exekutoři v souladu s exekučním řádem.

Také si nemyslete, že datová schránka je samospásná. Na polovině soudů zapisovatelky vůbec nezjišťují, jestli máte datovou schránku, v případě fyzické osoby automaticky předpokládají, že ji nemáte. Můžete sice později řešit pochybení soudu, ale budete ho s největší pravděpodobností řešit vůči témuž soudu, který pochybil, takže...

Nenaleťte tzv. "centrálnímu registru dlužníků", CERD. Sice vám za 200 nebo 300 Kč vyrobí výpis, ale ten je naprosto bezcenný. Nenaleťte ani stránkám www.registr-dluzniku.cz. Tam jsou vedeny pouze pohledávky, které jsou v současné době na prodej, tj. např. ty, které plynárna právě přeprodává vymahačské společnosti.

Pokud máte cca 4000 Kč ročně nazbyt, můžete posílit svou pozici tím, že se pojistíte u DAS (pojišťovna právní ochrany). Nechci jim tady ale dělat reklamu - četl jsem už i o případu, kdy svého klienta proti neoprávněné exekuci bránit odmítli. 

Pokud máte problémového člena rodiny (syna, vnuka) a bojíte se, že kvůli jeho dluhům na vás přijde exekuce, doporučuje se zařídit mu trvalé bydliště na sociální správě a zaregistrovat ho jako bezdomovce. Tento přístup je prozatím spolehlivý, exekutoři správně vytuší, že si na těchto lidech nic nevezmou a dají jim pokoj (např. tedy zastaví exekuci pro nemajetnost.) Dokonce je pravděpodobné, že ten, kdo exekuci zadal - např. DP - to napříště neudělá, protože při nemajetnosti dlužníka hradí náklady exekuce on.
 
Co dělat, pokud někde něco dlužíte a bojíte se, že na vás přijde exekutor?
 • Předně si nemyslete, že se schováte. Neschováte. Najdou si vás.
 • Co nejrychleji zaplaťte.
 • Pokud nemáte na zaplacení, domluvte si splátkový kalendář. Obvykle to jde.
 • Pokud vám ho nechtějí dát, otravujte je, dokud vám ho nedají.
 • Pokud vám ho stejně nedají, posílejte jim alespoň nějaké malé částky na účet a schovávejte si doklady. Pak, až přijde exekuce, budete moci u soudu argumentovat, že jste se nevyhýbali placení, ale plnili, jak to šlo.

Můžete samozřejmě emigrovat. To obvykle pomůže. Exekutoři neumějí anglicky a řešit něco tak těžkého jako evropský exekuční příkaz kvůli vám nebudou. Jejich byznys kvete i beztak.

Thursday, 10 February 2011

Exekuce jsou jedním z nejvážnějších problémů České republiky

(vyšlo na BL, 9.2. 2011 - http://www.blisty.cz/art/57187.html)


Domnívám se, že "exekustán", jak nazval situaci u nás na svém blogu Jan Macháček, je jeden z nejzávažnějších problémů ČR. Reflexe tohoto problému v médiích je ale zatím slabá, patrně proto, že novináři to nahlížejí optikou "dobře jim tak, dluhy se mají platit."

Ve skutečnosti je ale exekucí ročně kolem miliónu, tedy je jimi postižen každý desátý občan, což je příšerná situace. (Pamatuji si na vtip z doby výjimečného stavu v Polsku: Poláci se dělí na 3 kategorie: ti, co byli zavření, ti, co jsou zavření, a ti, co budou zavření. Češi se dnes asi dají rozdělit podle stejného klíče - ti, co byli v exekuci, ti, co jsou v exekuci, a ti, co budou v exekuci.)
Exekuce se přitom v drtivé většině týkají pakatelních částek, které se uměle nafukují do řádově statisíců. Občané navíc téměř nemají možnost bránit se proti podvrženým dluhům. Soudy vůbec nezkoumají oprávněnost navržených exekucí, všechny navržené exekuce se automaticky schvalují. (Vím, o čem mluvím, znám osobně někoho, kdo pracoval u jednoho obvodního soudu v Praze, a právě v oddělení exekucí.) Politická reprezentace se problém údajně snaží řešit, ale "údajně" si s tím neví rady.
Přitom z pozice zákonodárce by nemělo být až tak těžké zamezit tomu nejhoršímu, co se dnes běžně děje, tj. svévolnému "vyrábění" statisícových dluhů např. z jedné či několika pokut od MHD. Stačilo by např. omezit maximální výši vymáhané částky dejme tomu na dvojnásobek původního dluhu. To by sice učinilo vymáhání stokorunových dluhů nelukrativním, ale to je v zásadě v pořádku - dovolím si připomenout, že původním smyslem drakonického exekučního řádu nebyla existenční likvidace lidí, kteří jeli načerno tramvají, ale spíše vyřešení neudržitelné situace v druhé polovině 90. let, kdy se miliónové dluhy z podnikání běžně nesplácely, banky krachovaly a "podnikatelé" si brali úvěry s tím, že je nikdy nesplatí.
Omezení maximální vymahatelné částky by mj. přimělo věřitele slučovat malé dluhy, aby byly vůbec vymahatelné - na rozdíl od dnešní praxe, kdy se naopak dluhy vymáhají důsledně separátně, aby odměny exekutorů a právníků byly co nejvyšší. Dále by patrně měl existovat centrální registr dluhů, do něhož by každý občan měl přístup, dejme tomu z Czech Pointu nebo - po vydání nějakého klíče - i na internetu. S tím, že pouze dluhy zanesené v tomto registru by bylo možno vymáhat exekucí. Tedy by se každý mohl kdykoli podívat, jestli mu někde nevisí dluh, a případně ho okamžitě zaplatit. Samozřejmě by tam měla být ochranná lhůta, dejme tomu tři měsíce, s tím, že teprve po uplynutí této lhůty od zanesení do registru je možno dluh vymáhat exekucí. (Pokud tam ochranná lhůta nebude, budou exekutoři vymáhat dluhy v ten den, kdy budou do registru zaneseny.) Pak by tedy každému občanu stačilo jednou za tři měsíce se podívat do registru, a pokud by měl čisté svédomí, měl by i klid.
Dovolím si upozornit, že proti zavedení tohoto opatření by exekutoři nemohli argumentovat tím, že dlužník nemá vědět o exekuci, aby nestihl ukrýt majetek. Dlužník možná nemá vědět o exekuci, ale jistě má vědět o dluhu. Exekuce dluhu, o němž dlužník nemá tušení, není vymáhání dluhu, ale "loupež za bílého dne", řečeno slovy pana Knetiga.
Dále, kromě principu nepřípustnosti zneužití práva, o němž se na BL již diskutovalo, bych rád zmínil několik dalších možností, kterými se občané napadení neoprávněnou nebo nepřiměřenou exekucí mohou bránit i v rámci stávajícího právního řádu ČR.
Běžné případy zfalšovaných pokut, kterými stíhá pražský DP občany, s tím, že originály pokutových bloků se zfalšovaným podpisem se "včas" skartují, aby nebylo možno prověřit jejich pravost, jsou zjevně protiprávní. (Kromě případu, který byl uveřejněn na BL, vím z okruhu svých přátel o minimálně dvou podobných případech.) Co kdybych si dejme tomu já vyrobil falešnou směnku na milión korun, které mi dluží pan A, tuto směnku bych předal exekutorovi a následně ji "skartoval", aby už nikdy nikdo nemohl ověřit její pravost? Měl by snad pan A smůlu? Každý takovýto případ by postižení občané měli okamžitě žalovat.
Dále lidé, kteří byli postiženi neoprávněnou nebo neadekvátní exekucí, by se měli začít nějakým způsobem organizovat, dejme tomu na Facebooku. Společně by pak mohli snadno zadávat právní expertízy a případně koordinovaně jednat, např.:

 • Hromadně rozvázat smlouvu např. s plynárenskou společností, která na ně poslala exekuci kvůli stokoruně; pokud by každý z nich, a třeba také jejich přátelé, poslali plynárně dopis, v němž by objasnili, že rozvazují smlouvu kvůli neadekvátnímu vymáhání malého dluhu, a přecházejí ke konkurenci, plynárna by si svůj postup napříště dobře rozmyslela - a vzhledem k tomu, že podnik sám exekucemi nic nezískává, až na ty stokoruny - možná by i potrestala manažera, který exekuce vyvolal; ztráta několika desítek nebo stovek nebo tisíc klientů by totiž plynárnu bolela víc.
 • Společně podat trestní oznámení např. na dopravní podnik, pro podezření z falšování úředních dokumentů, pro podezření z podvodu atd.
 • Společně zdokumentovat a soudně napadnout všechny pochybné a nepřiměřené exekuce a soudně požadovat náhradu škody z nepřiměřeného jednání exekutorů, a to jak na exekutorech samotných, tak např. na dopravním podniku, a případně žalovat i o další kompenzace (podle dnes platných zákonů je v ČR možno podat žalobu na kompenzaci nemajetkové škody způsobené psychickou újmou, což v případě neoprávněných exekucí může být naplněno - uvažme případy, kdy někdo bojem s exekutorem ztratí třeba rok života, uvažme stres atd.).
 • Společně u evropského soudního dvora napadnout rozsáhlé porušení základních práv občanů, jehož se náš právní systém dopustil přijetím stávajícího exekučního zákona - je totiž třeba si uvědomit, že v ČR o způsobu provedení exekuce rozhoduje zpravidla sám exekutor, tedy osoba, která má z exekuce jasný a přímý osobní prospěch, čímž je zjevně porušeno právo občanů na to, aby státní moc posuzovala jejich záležitosti NESTRANNĚ. Toto se týká zejména zabavování majetku lidí, kteří sami nejsou dlužníky, ale např. mají s dlužníkem shodné bydliště.
 • Společně podat k evropskému soudnímu dvoru žalobu na český stát, který v posledních letech umožnil toto rozsáhlé zneužívání práva.
Obávám se, že od českého Ústavního soudu nápravu čekat nelze - viz např. tento článek. Nevím, zda to nějak nesouvisí s tím, že pan Rychetský, který je dnes předsedou ÚS, byl předsedou legislativní rady vlády v době, kdy se exekuční zákon připravoval, takže jde do značné míry o jeho vlastní "dítě" (omlouvám se, pokud mu křivdím). Takže to, co navrhuje pan Čulík, tj. dohnat tu věc k evropskému soudnímu dvoru, může být jediná zbývající možnost.